luni, 27 decembrie 2010

Bursuceni

Bursuceni este o localitate în comuna Vereşti, judeţul Suceava, Moldova, România.

Localitatea este situată în sud-estul judeţului Suceava, la graniţa cu judeţul Botoşani, la 4 km de şoseaua naţională ce leagă Municipiul Suceava de Municipiul Botoşani. Satul Bursuceni este situat pe valea Siretului, şi aparţine de comuna Vereşti. Satul este învecinat la nord cu localiatea Dumbrăveni, la sud cu satul Corocăieşti, la vest cu localitatea Veresti iar in partea estică este străjuit de râul Siret.

Obiective de interes general

În Bursuceni funcţionează două şcoli, o biserică ortodoxă, una a creştinilor după evanghelie şi una baptistă, iar de curând s-a deschis o balastieră care oferă locuri de muncă pentru unii săteni. Mulţi dintre tinerii de aici frecventează cursurile liceelor din Dumbrăveni şi Suceava.

Obiceiuri şi tradiţii

Tinerii din localitate încă mai păstrează vechile tradiţii de sărbători.

Istoric

Descoperiri arheologice

 • Bursuceni Heleşteu. La marginea nordică a satului Bursuceni există o lutărie de mari proporţii, aici au fost descoperite urmele unor locuinţe, grote de provizii, cuptoare de ars cărămizi. Aceste mărturii arheologice au fost datate sec III şi II î.Hr. şi sec III-VI d.Hr.
 • Bursuceni Izvoară: având în vedere descoperirile arheologice găsite în această zonă au fost datate sec. III, II î.Hr. şi sec IV d.Hr.
 • Bursuceni-Heretcu (atestată documentar la 6 martie 1682). Până la reforma agrară a domnitorului Alexandru Ioan Cuza, locuitorii satelor erau clăcaşi, apoi au devenit mici proprietari de terenuri.

Istoric şcoală

Astfel, cea mai veche însemnare, un proces verbal de inspecţie din 22 decembrie 1932, ne înştiinţează că în satul Bursuceni, comuna Vereşti, judeţul Botoşani, Şcoala Primară Mixtă, cu 7 clase şi cu 3 posturi de învăţător, condusă de d-l Constantin Niculică funcţionează într-un local închiriat, cu 2 săli de clasă. Din lipsă de spaţiu, clasa a VII-a funcţiona la Şcoala Corocăieşti. Pe lângă această şcoală se înfiinţase Căminul Cultural „Ion Simionescu”.

Numărul de elevi înscrişi în clasele I-VI era de 185. Programul şcolii se desfăşura dimineaţa şi după-amiaza, cu o pauză la prânz. Cele 3 cadre didactice aveau ore şi cu clasele de dimineaţă şi cu cele de după-amiază. În anul 1933, localul şcolii se măreşte cu un antreu, ce va servi drept cancelarie. Tot acum, aflăm că şcoala deţinea teren agricol pe care îl dădea în arendă. În anul 1968 potrivit noii Reforme administrative, satul Bursuceni, comuna Vereşti trece sub administrarea judeţului Suceava, şcoala devenind Şcoala Generală Bursuceni.

În anii comunismului, se construieşte corpul de clădire unde astăzi învaţă elevii din ciclul gimnazial(„şcoala nouă”). Construcţia are parter şi un etaj, fiind înconjurată de lotul şcolar şi terenul de sport. Şcoala este dotată cu bănci,dulapuri-vitrină, table, catedre, mese şi scaune de laborator şi material didactic necesar desfăşurării orelor de curs. De-a lungul timpului, funcţia de director al şcolii a fost deţinută de urmtoarele cadre didactice: Constantin Niculică, Mihai Lăcustă, Constantin Chiriac, Iulian Dăscălescu, Pavel Gavriliuc, Aglaia Pascaru, Mihai Gâză, Pavel Coşar, Dragoş Tabără, Eugenia Dumitriu Începând cu anul şcolar 2005 şcoala se numeşte Şcoala generală cu clasele I-VIII Bursuceni- Corocăieşti.

Comuna Vereşti - turism

Atracţii turistice locale:


 • - Biserica – din anul 1860;
 • - Laleaua pestriţă;

Institutii:


 • - Primărie;
 • - Politie;
 • - Oficiu postal;
 • - 2 cămine culturale;
 • - 2 dispensare medicale umane;
 • - Cabinet stomatologic;
 • - Dispensar veterinar;
 • - 4 biserici ortodoxe;
  2 biserici penticostale;
 • - O biserica crestină după Evanghelie;
 • - 3 şcoli;
 • - O grădiniţă;
 • - Gara;

Evenimente locale:

 • - 26 oct. – Zilele localităţii Vereşti;
 • - Piaţă – obor;
 • - Festivalul „Flori de mai” -. În duminica Rusaliilor;
 • - 24 dec. – Datini şi obiceiuri de iarnă;

Instituţii din comuna Vereşti


Comuna Vereşti este de referinţă în peisajul administrativ al judeţului. Funcţionează aici toate instituţiile care contribuie la exercitarea actului de administraţie publică.

Primăria

Situată în centrul comunei, Primăria Vereşti are în schema de funcţiuni cu 2 demnitari publici, 15 funcţionari publici şi 15 personal contractual (în total 32 persoane) care deserveşte serviciile primăriei organizate pe compartimentele: primar, viceprimar, finanţe - contabilitate, secretar serviciu voluntar de urgenţă, cultură, audit intern şi integrare europeană.

Ca instituţie are misiunea de a pune în practică hotărârile Consiliului Local şi legile naţionale privind administraţia publică locală.

Postul de poliţie rurală

Acesta cuprinde 1 şef de post + 3 agenţi şi funcţionează într-un sediu într-o clădire veche, care necesită reabilitate. Misiunea sa este de a păstra ordinea şi siguranţa publică precum şi securitatea cetăţenilor comunei. De asemenea, poliţia locală are atribuţii pentru intervenţie în caz de situaţii deosebite (calamităţi).

Pentru situaţii de urgenţă este organizat un serviciu de voluntariat cu misiunea de a interveni în situaţii speciale.

Şcoala

Comuna dispune de 3 şcoli (cu clase 1-8 ) şi 3 grădiniţe. Acestea sunt deservite de 60 cadre didactice. În fiecare şcoală funcţionează şi cîte o bibliotecă.

Căminul Cultural

Există 2 cămine culturale care găzduiesc activităţi obşteşti, culturale cu un rol important în educarea populaţiei adulte din comună.

Dispensarul Uman

Există 2 dispensare umane în care funcţionează 2 cabinete de medicină generală de familie cu 2 medici şi 3 asistenţi precum şi 1 cabinet stomatologic cu 1 medic

În comună funcţionează 2 puncte farmaceutice.

Aceste instituţii, constituie structura locală de supraveghere şi intervenţie pentru menţinerea stării de sănătate a locuitorilor comunei.

Dispensarul veterinar

Funcţionează 3 cabinete veterinare fiecare cu câte un medic şi un tehnician. Comuna nu are farmacie veterinară

Camera de consultanţă agricolă

Există Cameră de Consultanţă Agricolă deservită de 1 consultant care asigură servicii pentru comună şi 1 agent agricol. În condiţiile intensificării activităţilor agricole de performanţă în comune se impun măsuri de încurajare a consultanţei tehnice de specialitate.


Comuna este condusă de un Consiliu Local ales o dată la 4 ani prin alegeri libere. Consiliul local actual cuprinde 15 membri.

Comuna Vereşti - Investiţii în agricultură

Oportunităţi de investiţii:

Agricultura

 • - Activităţile economice tradiţionale ale locuitorilor comunei se desfăşoară în agricultură: cultivarea terenurilor şi creşterea animalelor. Suprafaţa cultivată cu cereale este de 1528 ha, alte 30 ha fiind cultivate cu plante tehnice. Cel mai des întâlnite culturi, care se pretează reliefului, solului şi climei din zonă, sunt cele de cartofi, porumb, grâu, orz, orzoaică, secară şi floarea-soarelui; Culturile de cartofi acoperă o suprafaţă de 1800 ha;Pentru rentabilizarea muncii în acest important sector de activitate sunt necesare investiţii în dotarea cu maşini şi utilaje agricole performante;
 • - Suprafaţa cultivată cu legume este de 194 ha, putând fi extinsă pe alte 40 ha în condiţiile dotării cu tehnologii moderne de lucru, sisteme de irigaţi, sere şi solarii;
 • - Se pot realiza investiţii de succes în dezvoltarea apiculturii;
 • - Există în comună cca 20 ha de teren disponibil amenajării unei livezi de pomi fructiferi;
 • - Creşterea competitivităţii în sectorul zootehnic urmăreşte creşterea productivităţii muncii şi introducerea de tehnologii noi care îmbunătăţesc calitatea produselor şi stimularea competitivităţii pe piaţa locală şi pe pieţe externe. În acest sens, se va sprijini consolidarea de noi ferme, promovarea asociaţiilor de producători precum şi dezvoltarea nişei de piaţă a agriculturii ecologice;
 • - Se pot amenaja pe raza comunei ferme de creştere a păsărilor, inclusiv baze de procesare-valorificare a produselor avicole, ferme de melci ş.a.;
Industria agroalimentara

Se pot realiza investiţii în următoarele domenii:

 • - Centre de tăiere a animalelor, abatorizare, carmangerii, unităţi de colectare, prelucrare şi valorificare a laptelui, a pieilor, a lânii ş.a.;
 • - Unităţi de colectare-valorificare a produselor vegetale (mori, linii de panificaţie, silozuri ş.a.);
 • - Centre de colectare, prelucrare ş valorificare a legumelor (fabrici de conservare, de sucuri naturale, distilerii ş.a.);

Comuna Vereşti - Investiţii în agroturism

Pentru valorificarea frumuseţilor naturale, a tradiţiilor şi obiceiurilor populare din comună, sunt oportune investiţiile în dezvoltarea turismului şi agroturimsului local. Administraţia locală este preocupată de dezvoltarea infrastructurii specifice activităţii turistice, sprijinind amenajarea unor pensiuni, case de vacanţă, moteluri, centre de pescuit, restaurante cu specific local, baze sportive de vară ş.a.; Cele două cursuri de apă fac portune investiţiile în amenajarea unor baze de agrement.

Comuna Vereşti - Investiţii în comerţ

 • - Calitatea bună a rezervelor de nisip şi balastru fac oportune investiţiile în amenajarea unor baze de extracţie şi valorificare a acestora;
 • - Se pot amenaja în localităţile comunei ateliere de confecţii textile, confecţii încălţăminte, alte sectoare ale industriei uşoare, exisând personal calificat în aceste domenii;

Comuna Vereşti - Investiţii în infrastructură

 • - Strategia administraţiei locale prevede măsuri menite să îmbunătăţească condiţiile de viaţă ale locuitorilor, să ridice standardul calitativ al designului local, serviciilor şi imaginii comunei în general, să ofere oportunităţi pentru intervenţia sectorului privat fie sub forma investiţiilor directe fie sub forma parteneriatelor. Sunt necesare investitii pentru reabilitarea drumurilor, alimentarea cu apă, canalizare, gaz metan, reabilitare reţea electrică, manipularea deşeurilor, amenajarea unor centre sociale, reabilitarea unor clădiri publice, lucrări ce ţin de cursurile de apă, dotarea administraţiei publice locale cu maşini şi utilaje necesare gospodăririi comunei, amenajarea unei staţii de alimentare cu carburanţi, dotarea instituţiilor publice cu aparatură şi tehnică modernă de lucru, dezvoltarea unor baze sportive ş.a.

 

Comuna este străbătută de următoarele căi rutiere:

- Drum judeţean DJ 290 Udeşti - Vereşti (asfaltat) - 3 km

- Drum judeţean DJ 208 B Salcea- Roşcani (asfaltat) - 4 km

- Drum comunal DC 65 Dumbrăveni - Corocăieşti, pietruit 7,5 km

- Drum comunal DC 66 Vereşti - Corocăieşti, pietruit 8,5 km

- Drum comunal DC 67 Vereşti - Rahova, pietruit 9 km

Pe aceste drumuri se face accesul în comună pentru călători şi mărfuri.

 • Căi ferate
Atât traficul de călători, cât şi cel de mărfuri, pe calea ferată, este deservit de către staţia C.F. Vereşti, aflată pe linia magistrală Bucureşti – Suceava - Vicşani, între localităţile Suceava şi Dolhasca, pe o distanţă de 13 km.

Satele Bursuceni şi Corocăieşti pot fi deservite de halta Bursuceni, pe calea ferată Vereşti-Leorda- Botoşani.

 • Transporturi
Transportul auto este format din curse regulate pe traseele care leagă comuna Vereşti de Suceava şi Botoşani.


(2) Sectorul Tehnico-edilitar (apă canal): 

Alimentarea cu apă a satului Vereşti se face din stratul freatic prin fântâni, dar există şi o reţea de aprovizionare cu apă a unităţilor economice şi a gospodăriilor populaţiei, prin care apa este pompată din puţurile de captare de electropompe, în castele de apă, de unde pleacă conducte de distribuire a apei spre clădiri.

Reţeaua de distribuţie a apei potabile are lungimea de 2,8 km. Sunt racordate 4 blocuri cu 76 apartamente, spaţii comerciale şi prestări servicii şi instituţii.

Există o reţea de canalizare de 1,5 km, care deserveşte cu prioritate blocurile de locuinţe care cuprind cele 76 apartamente.   

În domeniul telecomunicaţiilor în comuna Vereşti o centrală automată cu 290 abonaţi. Un număr de 3.000 cetăţeni dispun de telefoane mobile. Pe teritoriul comunei sunt amplasate 5 posturi telefonice publice.

Accesul la informaţie este asigurat prin: 700 abonamente radio, 700 abonamente TV, 50 calculatoare la populaţie cu posibilitate de racordare la internet, 750 abonamente la reţeaua TV cablu .

(3) Sectorul Energetică:

În comună există 5 puncte de distribuire a buteliilor de aragaz.

Reţeaua electrică acoperă în întregime satele componente (35 km lungime reţea de racordare şi 16 km reţea stradală) prin 12 puncte de transformare de 18 kW. 

Nu există reţea de gaz metan în comună .

Nu au existat încercări de producere a biogazului şi nici centrale termice cu gazificare.

 (4) Sectorul Spaţii verzi:

În faţă Scolii Vereşti exista un mic spaţiu cu amenajări floristice. Se impune o amenajare peisagistică în centrul comunei pentru a se crea o imagine deosebită şi pentru deschiderea unui nucleu de civilizaţie europeană.

Gospodăriile populaţiei cuprind şi grădini în faţa casei în care sunt plantate flori şi alte specii ornamentale.

(5) Sectorul Stabilizare terenuri:

Întreg teritoriul administrativ al comunei Vereşti este situat pe un teren relativ plan, între râurile Suceava şi Siret, zona având stabilitatea asigurată.

De-a lungul celor două râuri sunt prezente fenomene de eroziune, stăvilite prin lucrări de îmbunătăţire funciară.

Nu există suprafeţe de teren predispuse la alunecări

Există o suprafaţă de aproximativ 3 ha de teren preispusă a fi inundabilă, aceasta fiind situată în vecinătatea râului Suceava.

(6) Sectorul Administraţia publică şi societatea civilă:

Comuna dispune de un sediu pentru primărie, care este insuficient şi necorespunzător pentru exercitarea activităţilor, un sediu pentru postul de poliţie, 3 localuri de şcoală, 3 grădiniţe, 2 cămine culturale, 2 dispensare umane, 2 dispensare veterinare, 1 sediu de poştă.

Activitatea publică este asigurată de personalul Primăriei format din 14 persoane. Ele îndeplinesc şi funcţii cumulate dintr-o schemă normală de funcţiuni a unei primării.

Comunicarea cu cetăţenii se face prin mijloace clasice.

Nu există un birou de consultanţă pentru cetăţeni şi nici centru de informare on line.

Nici comunicarea cetăţenilor cu administraţia publică nu este mai consistentă. Se solicită reglementarea regimului juridic al proprietăţilor, primirea ajutoarelor sociale, unele somaţii pentru credite neachitate.

Comunicarea cu Consiliul Judeţean şi cu Instituţia Prefectului este normală.

Există un important deficit de spaţiu adecvat, iar baza de date se cere actualizată.

Se impune organizarea şi participarea la unele cursuri de creştere a competenţelor funcţionarilor publici de adecvare cu noile instrumente de operare şi comunicare, de noi abordări în furnizarea serviciilor către cetăţeni şi pentru accesarea fondurilor de finanţare.

De altfel se impune un program de management al resurselor umane în consonanţă cu noile cerinţe impuse de statutul de apartenenţă la Uniunea Europeană.

De asemenea se impuneoptimizarea procedurilor de achiziţii publice sens în care se recomandă  colaborarea cu Bursa Română de Mărfuri Terminalul Suceava în vederea asigurării cu titlu gratuit a consultanţei şi pentru organizarea licitaţiilor.